I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze strony internetowej umieszczonej pod adresem urzadzaj.pl, zwanej dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Właścicielem i wydawcą Serwisu, zwanym dalej Usługodawcą, jest firma HG Media Przemysław Klein Mikołaj Bykowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy (85-796), przy ul. P.E. Strzeleckiego 6/26, NIP 554-297-40-14.

3. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

II. SŁOWNIK

Usługodawca – oznacza właściciela i wydawcę serwisu;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem urzadzaj.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;

Newsletter – w ramach korzystania z Serwisu, Usługodawca zapewnia przesyłanie wybranych przez siebie, najnowszych materiałów dostępnych w Serwisie w formie newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane informację o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.

Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie.

Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie;

Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

III. USŁUGI

1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:

 • odczytywanie materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
 • zamieszczania Komentarzy dot. materiałów dostępnych w Serwisie,
 • zakładanie dedykowanego Konta Użytkownika;
 • subskrypcja Newslettera;

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.

7. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

8. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego Konta z Serwisu.

V. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując rejestracji Użytkownik:

 • oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe;
 • wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresem urzadzaj.pl obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy;
 • wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Usługodawcę Komentarza na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Komentarza.

5. Jeżeli Komentarz stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
 • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

8. Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Komentarza, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Komentarza treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Komentarza lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.

9. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie w Komentarzach treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

11. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

 • wulgaryzmów;
 • reklam;
 • przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
 • komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.;
 • pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu;
 • treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
 • treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
 • treści pisanych w językach innych, niż polski.

12. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek materiały, w tym Komentarze gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:

 • powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
 • postanowień niniejszego Regulaminu;
 • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów
 • zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

13. Użytkownik oświadcza, iż ma prawo umieścić zamieszczane materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik spowoduje zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

VI. PROCEDURA UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO NEWSLETTERA

1. W celu uzyskania dostępu do Newslettera Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie lub wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

2. Newslettery udostępniane są nieodpłatnie.

3. Pierwsze udostępnienie Newslettera następuje po spełnieniu przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej na jego adres poczty elektronicznej, z częstotliwością obowiązującą w Serwisie.

4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest wyrażana na czas nieoznaczony. Usługodawca jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej usługi.

5. Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w każdym czasie, za pomocą linku znajdującego się w Newsletterze.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona Użytkownika;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta w Serwisie.

10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

11. Usługodawca może używać plików Cookies kiedy Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki Cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: redakcja@urzadzaj.pl.

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni.

5. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie będą komunikowane Użytkownikom w sposób indywidualny. Wejście w życie zmian w Regulaminie nie będzie zależało od ich zaakceptowania przez Użytkowników.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

3. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym redakcja@urzadzaj.pl.

4. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.